دستگاه رول فرمینگ سازه های گلخانه ای

لوتوس کمپانی تولید کننده انواع دستگاه های رول فرمینگ سازه های گلخانه ای وقفسه بندی می باشد. پرکاربردترین پنل ها عبارتند از:
دستگاه رول فرمینگ یو استرات
رول فرم سازه های پنل خورشیدی
رولفرمینگ  پایه های قفسه بندی

error: Content is protected !!